fbpx

บริการผลิตน้ำดื่ม กับมาตรฐานสำคัญที่ห้ามมองข้าม

น้ำดื่มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตมนุษย์ เมื่อน้ำดื่มได้กลายมาเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นมากในปัจจุบัน บริการผลิตน้ำดื่มจึงเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนในสังคมไปโดยปริยาย คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มในกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ในปัจจุบันบริการผลิตน้ำดื่มถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นระดับอุตสาหกรรม ที่ทำมีศักยภาพในการผลิตสูงกว่าในอดีต ทั้งในแง่ปริมาณและความเร็ว โดยยังคงคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มให้ดีเช่นเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เมื่ออุตสาหกรรมน้ำดื่มเติบโตขึ้น ย่อมมีผู้ให้บริการผลิตน้ำดื่มเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพ จึงเกิดการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อควบคุมผู้ผลิตน้ำดื่มให้ปฏิบัติตาม เรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP คือ อะไร

GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ต้องดำเนินการในการผลิต เพื่อให้ได้อาหารหรือเครื่องดื่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากกระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม จึงเกิดเป็นกฎหมายให้ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตาม ในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท (ฉบับที่ 3) GMP น้ำบริโภคได้มีการกำหนดครอบคลุม 11 ประเด็น ได้แก่ สถานที่ตั้งและอาคารที่ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต แหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภาชนะบรรจุ สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสุขาภิบาล บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน และบันทึกและรายงาน จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน GMP มีการกำหนดเกณฑ์ครอบคลุมทุกส่วนทุกขั้นตอนของการผลิต รวมไปถึงทั้งสภาวะแวดล้อมในการผลิตด้วย

GMP กับการผลิตน้ำดื่ม

ผู้ให้บริการผลิตน้ำดื่มที่ผ่านการตรวจสอบว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด GMP จะได้รับการรับรอง เป็นเครื่องหมายคุณภาพที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ ว่าผู้ให้บริการผลิตน้ำดื่มจะผลิตน้ำดื่มที่มีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามในการจัดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดอย่างถูกกฎหมาย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาตผลิตน้ำดื่มและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อ.ย.) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วย

ซึ่ง GMP ได้กลายเป็นเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2544 เรียกได้ว่ามาตรฐาน GMP ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมาย อ.ย.) แล้วนั่นเอง ดังนั้นหากผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจึงต้องเลือกผู้ให้บริการผลิตน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน GMP เป็นเงื่อนไขอันดับแรก เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มที่ผลิตออกมามีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณผ่านเงื่อนไขทางกฎหมายไปพร้อม ๆ กัน