fbpx

รับผลิตน้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ไม่ใช่ทุกที่ ที่ให้คุณได้

ธุรกิจผลิตน้ำดื่ม ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีนักลงทุนอีกเป็นจำนวนมากให้ความสนใจ เนื่องจากน้ำดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เป็นสิ่งที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถขาดได้ เพราะร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว อย่างไรก็ดีการจะทำธุรกิจด้านนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ดี คุณภาพและความสะอาดของน้ำที่ผลิตออกมาขาย เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมาเป็นอันดับแรก ดังนั้นการจะเลือกผู้รับผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำตามที่ต้องการ และต้องสะอาดเพียงพอต่อผู้บริโภค ไม่ใช่ว่าจะเลือกผู้ผลิตเจ้าไหนก็ได้ เพราะไม่ใช่ผู้รับผลิตน้ำดื่มทุกเจ้าที่จะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมเสมอไป เรามาดูกันดีกว่าว่าดัชนีคุณภาพน้ำดื่มชนิดใดบ้างที่ถูกระบุไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ว่าควรจะต้องมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.ดัชนีคุณภาพน้ำดื่มทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่สามารถสังเกตได้ด้วยตา เช่น ความขุ่นและสีของน้ำ หรือกลิ่นที่สามารถรับสัมผัสได้ทางจมูก แต่ก็มีบางดัชนีที่ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัด เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือที่เรียกกันว่า ค่า pH ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1 – 14 ซึ่งเบื้องต้นแล้วหากมาตรฐานตามดัชนีทางกายภาพดังกล่าวนี้ไม่ผ่านตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ ให้ถือว่าคุณภาพน้ำที่ผลิตโดยผู้รับผลิตน้ำดื่มเจ้านั้น ๆ ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เหมาะสำหรับนำไปขายให้กับผู้บริโภคต่อไป

2.ดัชนีคุณภาพน้ำดื่มทางเคมีโดยทั่วไป เช่น ค่าความกระด้างของน้ำ ค่าสารประกอบต่าง ๆ เช่น ค่าคลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์ และอื่น ๆ ซึ่งเบื้องต้นนั้นการจะตรวจวัดค่าดัชนีทางเคมีต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มเพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าสารเคมีที่ต้องการ แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับตารางค่ามาตรฐานน้ำดื่ม เพื่อให้ทราบว่าน้ำดื่มนั้นมีค่าสารเคมีไม่เกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากเทียบแล้วพบว่าค่าดัชนีดังกล่าวข้องผู้รับผลิตน้ำดื่มเจ้าใดมีค่าเกินมาตรฐาน ก็ไม่ควรเลือกรับบริการจากผู้ผลิตเจ้านั้น

3.ดัชนีคุณภาพทางโลหะหนักโดยทั่วไป เช่น ค่าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม เป็นต้น

4.ดัชนีคุณภาพทางโลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น ค่าตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ปรอท ไซยาไนด์ เป็นต้น ซึ่งโลหะประเภทนี้จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ดื่มน้ำชนิดนี้มากกว่าดัชนีคุณภาพทางโลหะหนักโดยทั่วไป

อย่างไรก็ดีนอกจากมาตรฐานดัชนีน้ำดื่มที่ต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกรับบริการจากผู้รับผลิตน้ำดื่มแล้ว ในเรื่องของปัจจัยอื่น ๆ ก็ควรที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น วิธีการขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนการผลิตน้ำดื่มต่อขวด เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับผลิตน้ำดื่มมาร่วมธุรกิจผลิตน้ำดื่มให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจ