fbpx

รู้หรือไม่? การรับผลิตน้ำดื่ม ต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง

น้ำดื่มมีความสำคัญอย่างไรเราท่านคงจะทราบกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนกระบวนการในการรับผลิตน้ำดื่มถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งสาเหตุใหญ่ ๆ ที่ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการที่สภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนั่นเอง

และเนื่องจากน้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะจ้างโรงงานรับผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำกิจการเป็นของตัวเองแล้วล่ะก็ สิ่งที่จะต้องทราบเป็นอันดับต้น ๆ นอกจากการเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการผลิตน้ำดื่มแล้ว มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มว่ามีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในท้องตลาดหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความสนใจ และต้องมีการศึกษาข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานในประเทศไทยที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

1.“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” ฉบับที่ 1 – 5 (พ.ศ.2524 – 2547) ซึ่งกำหนดมาตรฐานว่าด้วยเรื่องการให้น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทเป็นเครื่องดื่มควบคุมที่จะต้องมีค่ามาตรฐานของคุณสมบัติน้ำต่าง ๆ ยกตัวอย่าง คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำดื่มที่ผลิตได้จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 ค่าคุณสมบัติทางด้านเคมี และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีการกำหนดลักษณะฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้บรรจุน้ำดื่มอีกด้วยว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ผู้ที่จะเปิดโรงงานรับผลิตน้ำดื่มทุกคนจะต้องตรวจสอบน้ำดื่มจากโรงงานของตนเองให้มีค่ามาตรฐานตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งหากไม่เป็นตามค่าที่กำหนดแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการขอ ฉลาก อย. ให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ ผู้รับผลิตน้ำดื่มก็จะไม่สามารถดำเนินการรับผลิตน้ำดื่มได้อย่างถูกกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องและถูกปิดกิจการจากหน่วยงานภาครัฐได้นั่นเอง

2.“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.257 – 2549 ว่าด้วยเรื่องมาตฐานน้ำบริโภค” ซึ่งดำเนินการออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรฐานตัวนี้นั้นไม่ใช่มาตรฐานบังคับสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินกิจการรับผลิตน้ำดื่ม เป็นแต่เพียงมาตรฐานแนะนำให้ปฏิบัติตาม เพื่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจรับผลิตน้ำดื่มเท่านั้น ซึ่งในตัวมาตรฐานนั้น นอกจากจะระบุค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่พึงมีของน้ำดื่มคุณภาพแล้ว ยังระบุแนะนำเกี่ยวกับการบรรจุ ตลอดจนการใส่เครื่องหมายและฉลากให้แก่น้ำดื่มเพิ่มเติมอีกด้วย

3.“ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ของกระทรวงสาธารณะสุข” ซึ่งอ้างอิงค่าดัชนีการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาจากมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้กันในระดับสากลอย่าง WHO (Guideline for drinking-water Quality) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์อนามัยโลก เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำประปาก็เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำดิบที่ผู้รับผลิตน้ำดื่มหลายเจ้าใช้ในการผลิตเป็นน้ำดื่มสะอาด

ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาทำการจ้างโรงงานรับผลิตน้ำดื่ม ก็อย่าลืมที่จะศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดี เพื่อไม่ให้การประกอบกิจการมีปัญหาได้ภายหลัง และเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้แก่ผู้บริโภคต่อไป