fbpx

สร้างเส้นทางธุรกิจ เลือกโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้าที่ได้มาตรฐาน

ธุรกิจน้ำดื่มไม่มีวันตาย เพราะไม่ว่าอย่างไรมนุษย์ก็ยังต้องดื่มน้ำ มีเพียงแต่รูปแบบหรือวิธีการดื่มน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น ประชาชนเข้าถึงน้ำบริโภคได้สะดวกขึ้น และจากวิถีชีวิตความเป็นเมืองที่เร่งรีบมากขึ้น ชีวิตต้องการความสะดวกสบายแม้แต่เรื่องการดื่มน้ำก็ไม่มีข้อยกเว้น เหตุผลเหล่านี้ยืนยันว่าธุรกิจน้ำดื่มยังไปได้อีกไกล และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ทำให้เครื่องจักรมีราคาถูกลง ยิ่งเพิ่มผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ยิ่งเพิ่มช่องทางในการสร้างธุรกิจ ในปัจจุบันคุณสามารถเริ่มธุรกิจน้ำดื่มได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องวางแผนเปิดโรงงานเอง เพราะมีโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้าที่จะเป็นผู้ช่วยให้คุณในการผลิตน้ำดื่มได้ง่ายขึ้น โดยมีต้นทุนที่ถูกลง

มาตรฐานของโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของหลักการตลาดในการสร้างธุรกิจ น้ำดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจจึงจำเป็นต้องทำให้ดี ต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น บวกกับกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพ จึงเกิดเป็นกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการกำหนดมาตรฐานใน 2 ประเด็นสำคัญ ที่ควรใส่ใจสำหรับเลือกโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

1.มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม

มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย เกี่ยวกับคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ต้องผ่านการตรวจสอบทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ คุณภาพน้ำตามข้อกำหนดในกฎหมายนี้เป็นเงื่อนไขที่โรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า ต้องปฏิบัติตามให้ได้ซึ่งก็ขึ้นกับเทคโนโลยีที่โรงงานนั้น ๆ เลือกใช้ในการผลิตน้ำดื่ม

2.หลักเกณฑ์ในการผลิตน้ำดื่มที่ดี

หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ต้องดำเนินการในการผลิตให้ได้ เพื่อยืนยันว่าโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า จะผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้ในทุกรอบการผลิต หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิต และสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต เช่น อาคารสถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น GMP ถูกใช้เป็นข้อกำหนดในกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) และ ยังเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อ.ย.) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องระบุโรงงานที่ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตน้ำดื่ม และแน่นอนว่าโรงงานนั้นต้องได้รับรอง GMP ด้วย

รู้อย่างนี้แล้วก่อนจะเลือกโรงงานที่รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า มาเป็นผู้ช่วยธุรกิจของคุณ ก็อย่าลืมพิจารณาโรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการผลิตน้ำดื่มที่ดีคู่กันด้วย