fbpx

เช็คก่อนจ้าง บริษัทผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานต้องดูที่อะไร

น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นทางเลือกที่คนส่วนมากให้การตอบรับที่ดีมาก ๆ เนื่องจากสามารถมั่นใจได้ถึงความสะอาด และคุณภาพของการผลิตที่ได้สุขลักษณะที่ดี เพราะสินค้าประเภทนี้นั้นจำเป็นจะต้องมีการควบคุมขั้นตอนวิธีการอย่างเข้มงวดในทุกกระบวนการการผลิต เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐคอยกำกับดูแลอยู่นั่นเอง ซึ่งหากใครก็ตามที่มีความต้องการที่จะจ้างบริษัทผลิตน้ำดื่มเพื่อผลิตน้ำดื่มไว้ใช้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ทั้งใช้ในครัวเรือนหรือองค์กร หรืออาจจะจ้างเพื่อเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการที่จะเริ่มต้นทำกิจการส่วนตัวประเภทจัดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดอยู่แล้วล่ะก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าบริษัทผลิตน้ำดื่มที่เป็นตัวเลือกในการจ้างงานนั้น ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือไม่

มาตรฐานน้ำดื่มที่สำคัญ ที่บริษัทผลิตน้ำดื่มที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับ จะต้องควบคุมให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ก็คือ มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยหากบริษัทผลิตน้ำดื่มรายใดไม่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถผลิตน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทจากทาง อย. จะถือว่าบริษัทนั้นยังไม่สามารถผลิตน้ำดื่มให้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะเป็นที่ยอมรับต่อมาตรฐานสากลได้ และมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการจะผลิตอาหารชนิดใดให้ได้มาตรฐานในประเทศไทยเพื่อการจัดจำหน่ายจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องก่อนเสมอ เพราะทาง อย. เองก็จะมีวิธีการต่าง ๆ หรือมีมาตรการในการที่จะใช้ควบคุมผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าออกมาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้นั่นเอง

นอกจากค่ามาตรฐานต่าง ๆ ในเรื่องของดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีวภาพของน้ำดื่มที่ผลิตได้แล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังกำหนดให้บริษัทผลิตน้ำดื่มจะต้องควบคุมวิธีการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ตลอดจนการจัดเก็บดูแลสินค้าขณะรอการจัดส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้หากบริษัทผลิตน้ำดื่มนั้น ๆ มีการประกอบธุรกิจผลิตน้ำดื่มที่มีกำลังการผลิตเข้าข่ายต้องจัดตั้งเป็นโรงงาน ก็จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยว่าโรงงานนั้น ๆ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานสำหรับผลิตน้ำดื่มจากทางกรมโรงานอุตสาหกรรมหรือไม่

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจน้ำดื่มนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะทำให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กำหนดไว้ เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก และหากบริษัทผลิตน้ำดื่มรายใดมีมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถที่จะใช้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณภาพในธุรกิจผลิตน้ำดื่มที่ตั้งใจทำไว้ได้ต่อไปนั่นเอง