fbpx

เลือกบริษัทผลิตน้ำดื่มแบบไหนดี ที่มั่นใจได้ทั้งคนขายและคนซื้อ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในประเทศที่กำลังพัฒนานั้น การพัฒนาการค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีรายได้ที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทผลิตน้ำดื่มเองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่จำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ที่มีจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนั้น ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ในสากล จึงได้มีการออกข้อกำหนดในเรื่องของ “วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร” มาเพื่อควบคุมให้ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมนำไปเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการทำกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา

โดยทั้งนี้เนื้อหาที่กำหนดมีข้อความอ้างอิงมาจาก “หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practice)” ที่หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ที่เรียกกันว่า “โคเด็กซ์” เป็นผู้ริเริ่มจัดทำขึ้นมา ซึ่งเนื้อหาข้อกำหนดที่เขียนขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อให้ผู้บริโภคสามามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำดื่มของบริษัทผลิตน้ำดื่มที่ดี สะอาดและถูกสุขลักษณะ โดยวิธีการผลิตที่ดีประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1.ควบคุมสถานที่และอาคารที่บริษัทผลิตน้ำดื่มใช้ ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสะอาด ห่างไกลจากสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่อน้ำดื่มที่ผลิตได้ และจะต้องแยกพื้นที่สำหรับใช้ในการผลิตกับพื้นที่พักอาศัยสถานที่สำหรับใช้ในการชำระล้างร่างกายและขับถ่ายอย่างชัดเจน

2.ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรที่เป็นอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้ถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ง่ายต่อการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังกิจกรรมการผลิต และจะต้องจัดให้มีจำนวนอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต ไม่ใช้งานอุปกรณ์หนักเกินความจำเป็น เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่บริษัทผลิตน้ำดื่มผลิตได้นั่นเอง

3.ควบคุมการเลือกใช้แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำ ให้มีค่ามาตรฐานดัชนีตรวจวัดต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.ควบคุมให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามข้อสาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนตามที่กฎหมายกำหนด

5.ควบคุมให้มีการทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

6.ควบคุมให้มีการบรรจุที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการผลิตที่ดี ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ดังนั้นหากบริษัทผลิตน้ำดื่มรายใดสามารถทำตามกระบวนการต่าง ๆ ที่มีการควบคุมได้อย่างครบถ้วน ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่ง ที่เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจระหว่างผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ขายได้เป็นอย่างดี ว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน